لیست مطالب
برترین ماشین ایرانی پراید
  ۰
طنز و سرگرمی
برترین ماشین ایرانی پراید

بهترین ماشین ایرانی پراید

گرچه گاهی قاتل جانی پراید!

بینمت اکنون به هرجا و مکان

جانشین خوب پیکانی پراید

بسکه محکم هستی و سفت و قوی

مثل تانک جنگ میمانی پراید!

© تمامی حقوق متعلق به وب سایت نرم افزاری هف شنبه می باشد