گوش خری

گوش خری

بشنو از مخبر حکایت می کند
 از مُدی تازه روایت می کند

 تازه مد پیدا نمودندی رواج
 جردن و فرمانیه میدان کاج

 اهل این مد دل به حیوان بسته اند
 زآدمیت هم پشیمان گشته اند

 بین حیوانات هم خر دوستند
 ظاهراً در اصل آدم پوستند

 دست جراحان دهندی گوش را
 در نظر دارند یک خرگوش را

 گوش خر چون می نماید دلبری
 می کنندی گوش خود گوش خری

 یادم آید بیت ناب مولوی
 وِرد لب باشد به هر روز و شبی

 هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
 باز جوید روزگار وصل خویش

«اسماعیل تقوایی»

کلمات کلیدی: ,