تعریفات...!!

تعریفات...!!

فشار قبر:«ایام نداری                    

بدهکاری و بیکاری و زاری»!

 

تقلب:«کار هر ایرانی خوب »!                

اگرچه سنتی زشت است و معیوب

 

گدا: «آن کس که باشد گردنش کج » !    

 وایضاً دست و پا و گردنش کج !

 

 

ترانه:«چیزکی سست و مزخرف         

که می خوانند آن را با کف و دف »!

 

 پر از فیس و غرور:«آقای شاعر» !          

 وفا و  معرفت: «یک چیز نادر »!

معلم: «آن که اعصابش خراب است    

 برایش زندگی رنج و عذاب است»!

 

مدیر:«آن کس که بر میزش بچسبد         

به میز گنده و تیزش بچسبد»!

 

زرنگ:«آن کس که باشد ضد اخلاق       

 و دارد توی دزدی فکر خلاق»!

 

دروغین :«دوستت دارم عزیزم                   

 به پایت زندگانی را بریزم»!

 

تب شهوت:«غزل ساز و ترانه                  

اساس  شعرهای  عاشقانه»!

 

فراوان توی دنیا :«غصه و غم»          

بهشت و دوزخ و آینده :«مبهم»!

تکبر:«کار اشخاص فروتن»!                  

دراین دنیا همیشه بهترین:«من»!

 

بلای دیدگان و کاهش جان                

«نگار مانکن  و مانتوی چسبان»!

 

کلک :«آن کس که می پنهان بنوشد   

برای نان مصالح می فروشد»!

 

خجالت :«بی زبانی روی قرمز»!         

پُراز خالی: «عزیزم بی تو هرگز»!

 

توقع: «آن چه بالا رفته اکنون»!       

 پدر :«آن کس که می باشد جگر خون»!

 

هدر:« عمر تو و روز جوانی»!            

تبانی:«کار  آقای   فلانی»!

شعور و فهم: «یک چیز کذایی»!          

 شده کار همه:«مدرک گرایی»!

 

وجودت:«آنچه در خورد ازاله است»!     

سرت:«سطلی که سرشار از زباله است»!!

کلمات کلیدی: ,