آموزش ریپورت کردن کانالهای غیراخلاقی تلگرام

آموزش ریپورت کردن کانالهای غیراخلاقی تلگرام

به کانال مورد نظر رفته بر روی سه نقطه بالا کلیک می کنیم گزینه report را میزنیم.

ریپورت کردن کانال های غیر اخلاقی تلگرام

چهار گزینه می بینیم:

ریپورت کردن کانال های غیر اخلاقی تلگرام

spam=هرزنامه
violence=خشونت
pornography=پورن و موارد غیر اخلاقی
other=سایرگزینه ها

که جهت ریپورت نمودن کانالهای غیر اخلاقی گزینه pornography و جهت ریپورت نمودن کانالهای ضداسلامی گزینه other را انتخاب می کنیم .

درصورتی که گزینه other را انتخاب کردیم متن زیر را استفاده می کنیم:
insult and vilification to religions and islams

ریپورت کردن کانال های غیر اخلاقی تلگرام


و در نهایت تیک بالا کنار صفحه را میزنیم.

کلمات کلیدی: ,